ตลาดซื้อขาย ทางสัตวแพทย์ชมรมผู้บรีหารสถานพยาบาลสัตว์สัตวแพทย์เสวนาคลินิกออนไลน์จัดหางานสำหรับสัตวแพทย์ Home Contact Us About Us
WebBoard
สัตวแพทยสมาคม
ส.ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก
ส.สัตวแพทยผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
คณะสัตวแพทย์
ม.มหานคร
ม.ขอนแก่น
ม เกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
ม.เชียงใหม่
ม.เวสเทิร์น
ม.มหิดล
เวปไซน์ สัตวแพทย์
รพส กัลปพฤกษ์
รพส เนินพลับหวาน
รพส สุราษฎร์ธานี
รพส นครศรีธรรมราช
บล๊อค หมออิทธิเดช
อิทธิเดชสัตวแพทย์
รพส อุดรแอร์พอร์ท
สัตวแพทย์เสวนา
ตั้งคำถามหรือกระทู้ใหม่ที่นี่
แจ้งเกิดอีกแห่ง คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เวสเทิร์น
(Reader : 17267)
แจ้งเกิดกันอีกรายสำหรับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
รายละเอียดตามLink เลยครับ

http://www.western.ac.th/faculty/vet/index.php

สัตวแพทย์ผุดเป็นดอกเห็ด อีกเดี๋ยวม.สารคามจะตามมาอีก เพราะตอนนี้ยังเป็นแค่โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์
Posted by : Vetวัน/เวลา : 7/3/2552 5:13:17
ตอนแรกที่ก้าวมาที่ม.เสเทิร์นนะเราเองก้อไม่อยากที่จะเรียนแล้วแต่ทำไงได้ละแม่เราเสียตังไปแล้วนิ(แพงด้วย) แต่พออยู่ไปแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเราจะอยู่ได้ แต่เราก้อเข้าจัยนะสำหรับคนที่เข้ามาเรียนที่ม.เวสเทิร์นนะเพราะมันเปิดเป็นปีแรก เราที่เรียนก้อต้องหวั่นๆใช่ปะ แต่เทอลองคิดดูดีๆนะว่าม.ลัยที่จะเปิดงใช้คณะวิทย์ได้แต่ละคณะมันไม่ใช่ว่าจะมาเปิดกันได้ง่ายๆนะ และการเปิดคณะวิทย์แต่ละคณะก้อต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงมากมากเลยนะกว่าที่จะเปิดได้นะ ส่วนที่เราเข้าได้ง่ายก้อเพราะว่ามันเปิดเป็นปีแรก และถ้ามันเปิดมานานแล้วเทอลองคิดดูนะว่าจะมีโอกาสได้เรียนนคณะนี้ปะ เนี๊ยะนะปีแรกที่เขาเปิดมันก้อต้องมีขาดๆกันบ้าง เข้าจัยกันบ้างซิ
Posted by : มินิ
วัน/เวลา :22/8/2552 23:12:52
ขอเป็นกำลังใจให้น้องตั้งใจเรียนนะหนู ชั้นปีนึงมีกี่คน เป็นชายหรือหญิงมากกว่ากัน บรรยากาศการเรียนเป็นไงบ้าง น้องๆสัตวแพทย์ที่ ม มหาสารคามเล่ามาให้ฟังด้วย
Posted by :jjj
วัน/เวลา :26/8/2552 13:57:55
แต่ที่นี่สภารับรองแล้วนะครับ
Posted by :บอม
วัน/เวลา :26/10/2552 11:27:44
บอมเอาอะไรมาพูด.... ถ้าเป็นสภามหาวิทยาลัยละก้อใช่ เพราะการเปิดหลักสูตรอนุมัตได้โดยสภามหาวิทยาลัยได้เอง แล้วแจ้งสกอ ทราบ.... แต่ถ้าเป็นสัตวแพทยสภารับรองแล้วเนี่ย.... ยังมั้ง
Posted by :007
วัน/เวลา :26/10/2552 23:01:28

ประกาศสัตวแพทยสภา
ที่ ๗/ ๒๕๕๒
เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการพิจารณาหลักสูตรและสถาบันผลิตสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต


อาศัยความตามมาตรา ๒๔ ( ๔ )( ณ ) และมาตรา ๙ (๓) และ(๗) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕ และความเห็นชอบของคณะกรรมการสัตวแพทยสภา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภา ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ สัตวแพทยสภาขอประกาศหลักเกณฑ์ว่าด้วยการพิจารณาหลักสูตรและสถาบันผลิตสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ดังนี้

หลักเกณฑ์ว่าด้วยการพิจารณาหลักสูตรและสถาบันผลิตสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่มีความประสงค์จะเปิดดำเนินการหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ต้องมีคุณสมบัติ มีความพร้อมในการจัดการศึกษา และมีทรัพยากรด้านต่างๆ ครบถ้วนตามหัวข้อต่อไปนี้
๑. คุณสมบัติของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่ขอเปิดดำเนินการหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
๒. คณาจารย์(ที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์) และบุคลากรสายสนับสนุน
๓. การรับนักศึกษา
๔. หลักสูตร
๕. ความพร้อมในการจัดการศึกษาเตรียมสัตวแพทย์
๖. ความพร้อมในการจัดการศึกษาปรีคลินิก
๗. ความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับคลินิก
๘. อาคารสถานที่สำหรับการจัดการเรียนการสอน
๙. ห้องสมุด หรือสื่อสารสนเทศ
๑๐. การประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และการประเมินสถาบัน


หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติ ความพร้อม และทรัพยากรต่างๆตามหัวข้อข้างต้นมีรายละเอียดดังนี้

๑. คุณสมบัติของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่ขอเปิดดำเนินการหลักสูตร สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
(๑) เป็นมหาวิทยาลัยที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และมีการจัดการศึกษาระดับปริญญาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รวมทั้งมีบรรยากาศทางวิชาการในลักษณะสังคมนักวิชาการ เพื่อเสริมสร้างคุณสมบัติในการใฝ่รู้ให้แก่นักศึกษา โดยต้องเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
(๒) มีปณิธานและพันธกิจระบุไว้ชัดเจนว่า มุ่งผลิตสัตวแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการและระบบบริการสุขภาพสัตว์ของประเทศ และมีความสามารถที่จะจัดการให้มีการศึกษาต่อเนื่องในระดับหลังปริญญา
(๓) มีระบบบริหารงานที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให้บรรลุตามปณิธาน ได้แก่การบริหารงานทั่วไป การบริหารการศึกษาเป็นต้น ระบบบริหารงานดังกล่าวให้ทำเป็นระเบียบของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา และประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทั่วกัน
(๔) ก่อนเปิดดำเนินการหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาจะต้องดำเนินการให้ สัตวแพทยสภารับรองหลักสูตรและสถาบัน โดยต้องมีความพร้อมในการจัดการศึกษาและทรัพยากรต่าง ๆ โดยเฉพาะอาจารย์ สื่อการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนการสอน ทั้งนี้จะต้องมีแผนดำเนินงานระยะ ๕ ปี ที่มีความชัดเจนและเป็นไปได้ โดยต้องมีแผนปฏิบัติการแสดงให้เห็นว่ามีความพร้อมดังกล่าว ก่อนเริ่มการศึกษาของแต่ละชั้นปีอย่างน้อย ๑ ปีการศึกษา

๒. คณาจารย์(ที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์) และบุคคลากรสายสนับสนุน
(๑) จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรโดยใช้สัดส่วนจำนวนอาจารย์ ๑ คน ต่อจำนวนนักศึกษา สัตวแพทย์ไม่เกิน ๘ คน เป็นเกณฑ์เฉลี่ยสำหรับจำนวนอาจารย์และนักศึกษาเต็มเวลาทุกชั้นปีตลอดหลักสูตร สำหรับการเรียนการสอนบางส่วนของหลักสูตร หรือบางรายวิชา ซึ่งต้องการการสอนและการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด จะต้องจัดให้มีจำนวนอาจารย์ผู้สอนเพียงพอต่อการเรียนการสอนในส่วนนั้นๆ
(๒) คุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีจำนวนอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด และมีจำนวนอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกอย่างน้อย ร้อยละ ๒๕ ในสถาบันที่เปิดสอนระยะเวลานาน ๑๐ ปี และอย่างน้อย ร้อยละ ๔๐ ในสถาบันที่เปิดสอนระยะเวลามากกว่า ๒๐ ปี
(๓) การพัฒนาอาจารย์จะต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบ และจัดทำแผนหรือโครงการที่ชัดเจนเพื่อพัฒนาอาจารย์ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านวิจัย และที่สำคัญคือด้านการจัดการเรียนการสอน
(๔) บุคคลากรสายสนับสนุนต้องมีนักวิทยาศาสตร์อย่างน้อยระดับปริญญาตรี จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน ต่อ ๓ รายวิชาที่มีปฏิบัติการ

๓. การรับนักศึกษา
(๑) กำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้สอดคล้องกับคุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด
(๒) กำหนดจำนวนนักศึกษาที่จะรับได้ในแต่ละปีการศึกษา โดยจำนวนที่รับจะต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๔. หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร
(๑) วัตถุประสงค์การศึกษาของหลักสูตรจะต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ของสัตวแพทยสภา และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
(๒) โครงสร้างหลักสูตรมีจำนวนหน่วยกิตไม่ต่ำกว่า ๒๔๐ หน่วยกิต โดยการจัดหมวดวิชาและหน่วยกิตของหมวดวิชาในหลักสูตรต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ประเภท ๖ ปี) พ.ศ. ๒๕๔๒ ของสำนักงานมาตรฐานอุดมศึกษา โดยเป็นการศึกษาในระดับเตรียมสัตวแพทย์ ๑ ปี ระดับปรีคลินิก ๒ ปี และระดับคลินิก ๓ ปี
ในกรณีที่รับนักศึกษาที่มีคุณวุฒิสูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เช่นรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าอนุปริญญา การเทียบโอนวิชา ให้ทำได้เฉพาะวิชาที่เรียนในระดับเตรียม สัตวแพทย์ และใช้เวลาในการเรียนในหลักสูตรอย่างน้อย ๕ ปี หรือ ๑๐ ภาคการศึกษาในระบบทวิภาค
(๓) เนื้อหาหลักสูตรในระดับเตรียมสัตวแพทย์ประกอบด้วย หมวดการศึกษาทั่วไป ในระดับ ปรีคลินิกประกอบด้วยหมวดวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์พื้นฐาน และระดับคลีนิคประกอบด้วยการศึกษา ภาคทฤษฎีทางคลินิก และการปฏิบัติในคลินิกกับสัตว์ชนิดพื้นฐาน ได้แก่ สุนัข สุกร สัตว์เคี้ยวเอื้อง สัตว์ปีก ม้า เป็นอย่างน้อย หากมีรูปแบบวิชาสหกิจศึกษาสามารถจัดให้เรียนได้ไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษา และต้องมีวิชากฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพการสัตวแพทย์ และปริญญานิพนธ์
(๔) การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาจะต้องดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามหลักการที่ถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด ใช้รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและหลากหลาย ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และประสบการณ์จริง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะเจตคติและคุณสมบัติที่จำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
(๕) การจัดทำประมวลรายวิชา (course syllabus) การเรียนการสอนแต่ละรายวิชา มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาจะต้องจัดทำประมวลรายวิชาที่ชัดเจนทุกรายวิชาของหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยวัตถุประสงค์ การศึกษาเนื้อหาวิชาโดยสังเขป ประสบการณ์การเรียนรู้ และการประเมินผล
(๖) การประเมินและการปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาจะต้องกำหนดให้มีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรทุกระดับอย่างสม่ำเสมอโดยอาศัยข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่นจากอาจารย์ นักศึกษาบัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิตเป็นต้น ในกรณีที่มีการปรับปรุงโครงสร้างของหลักสูตร มหาวิทยาลัยจะต้องได้รับอนุมัติจากสัตวแพทยสภาก่อนเปิดการเรียนการสอน

๕. การจัดการศึกษาระดับเตรียมสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่จะขอเปิดดำเนินการหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตจะต้องมีการจัดการศึกษาระดับปริญญาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ครอบคลุมเนื้อหากลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

๖. การจัดการศึกษาระดับปรีคลินิก
หลักสูตรต้องมีการจัดการให้มีจำนวนอาจารย์ เครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในระดับปรีคลินิก ให้สอดคล้องครอบคลุมเนื้อหาโดยมีสัดส่วนของนักศึกษาฝึกปฏิบัติไม่เกิน ๘ คนต่อ ๑ กลุ่มในห้องปฏิบัติการด้านกายวิภาคศาสตร์ สรีระวิทยา เภสัชวิทยา พยาธิวิทยา สัตวบาลฯลฯ ทั้งนี้ให้มีการศึกษาและปฏิบัติการต่อสัตว์ชนิดพื้นฐาน

๗. การจัดการศึกษาระดับคลินิก
(๑) ระดับคลินิกครอบคลุมความรู้ ความสามารถทักษะ และเจตคติ ในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาทางด้านอายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ สูติศาสตร์ สัตวแพทยสาธาณสุข การผลิตอาหารจากปศุสัตว์อย่างปลอดภัย วิชากฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพการสัตวแพทย์ โดยในปีที่๖ให้เป็นการเรียนคลินิกปฏิบัติอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ของสัตวแพทยสภา
(๒) โรงพยาบาลสัตว์สำหรับการเรียนการสอนในระดับคลินิก (teaching hospital) จะต้องมีความพร้อมด้านสถานที่ และมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
๒.๑ ต้องมีโรงพยาบาลสัตว์ที่เปิดดำเนินการ เมื่อเริ่มรับนักศึกษาชั้นปีที่๑
๒.๒ โรงพยาบาลสัตว์ต้องมีบริการสัตว์ทั้งสัตว์เลี้ยง และปศุสัตว์ และมีรถพยาบาลออกบริการ
นอกสถานที่ได้
๒.๓ ในส่วนบริการของโรงพยาบาลสัตว์ ต้องมีบริการระดับพื้นฐาน ในส่วนเวชระเบียน ห้องยา ห้องตรวจ (คลินิกปฏิบัติด้านอายุรกรรม) ห้องผ่าตัด (คลินิกปฏิบัติด้านศัลยกรรม) ห้องคลินิกปฏิบัติด้านสูติกรรม ห้องปฏิบัติการรังสีวิทยา ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาและชัณสูตรโรค
๒.๔ การให้บริการของโรงพยาบาลสัตว์ต้องให้บริการผ่าตัดพื้นฐานได้ เช่น ทำหมัน
ทำคลอด ทำแผล และการผ่าตัดกระดูก
๒.๕ ต้องมีส่วนรับฝากสัตว์ป่วยภายในโรงพยาบาลสัตว์อย่างเหมาะสม
๒.๖ ต้องมีนายสัตวแพทย์ประจำเต็มเวลาในโรงพยาบาลสัตว์อย่างน้อย 2 คน
(พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ.๒๕๓๓ )

๘. อาคารสถานที่สำหรับการจัดการเรียนการสอน
ต้องจัดเตรียมอาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ให้มีความพร้อมและเพียงพอ สำหรับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งการสอนแบบบรรยายพร้อมกันทั้งชั้นเรียน การสอนแบบกลุ่มย่อย การสอนปฏิบัติการ ฯลฯ และมีพื้นที่เหมาะสมกับจำนวนนักศึกษาดังตัวอย่างต่อไปนี้
(๑) มีห้องเรียนและอุปกรณ์สื่อการสอนอย่างเหมาะสมกับจำนวนนักศึกษาและวิชาที่ทำการ
สอนพร้อมกัน
๑.๑ ขนาดความจุมากกว่า ๑๐๐ คนต้องมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๐.๙ ตารางเมตร ต่อนักศึกษา ๑ คน
๑.๒ ขนาดความจุ ๑๐๐ คนต้องมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑.๐ ตารางเมตร ต่อนักศึกษา ๑ คน
๑.๓ ขนาดความจุ ๕๐ คนต้องมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑.๑ ตารางเมตร ต่อนักศึกษา ๑ คน
๑.๔ ขนาดความจุ ๒๕ คนต้องมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑.๕ ตารางเมตร ต่อนักศึกษา ๑ คน
๑.๕ ขนาดความจุ ๑๕ คนต้องมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑.๘ ตารางเมตร ต่อนักศึกษา ๑ คน
(๒) ห้องปฏิบัติการและโรงเรือนสำหรับสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ทดลอง
๒.๑ ห้องปฏิบัติการมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๓.๕ ตารางเมตร ต่อนักศึกษา ๑ คน
๒.๒ มีห้องปฏิบัติการด้านกายวิภาคศาสตร์ ซึ่งอาจใช้เป็นห้องปฏิบัติการร่วมกับด้านอายุรศาสตร์
ศัลยศาสตร์ สรีรวิทยา บางส่วนได้
๒.๓ มีห้องปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยาโดยเฉพาะ ซึ่งอาจใช้ร่วมกับห้องปฏิบัติการด้าน
ภูมิคุ้มกันวิทยา เทคโนโลยีการสืบพันธุ์ เซลวิทยา พยาธิวิทยา การตรวจคุณภาพน้ำนม
และเภสัชวิทยาได้
๒.๔ มีโรงเรือนสำหรับสัตว์ทดลองที่เหมาะสม ตามข้อกำหนดโรงเรือนสัตว์ทดลอง
๒.๕ จำนวนสัตว์ทดลองหรืออุปกรณ์เพื่อฝึกปฏิบัติการ ควรมีสัดส่วนเหมาะสมกับนักศึกษา
เช่น ๑ ชุดอุปกรณ์หรือสัตว์ทดลอง ไม่เกิน ๘ คน

๙. ห้องสมุดและสื่อสารสนเทศ
(๑) ห้องสมุดต้องมีตำรา หนังสือ วารสาร และทรัพยากรสารสนเทศเหมาะสม และเพียงพอสำหรับนักศึกษาและอาจารย์ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๔
(๒) สื่อสารสนเทศควรมีเครื่องคอมพิวเตอร์จัดไว้ในที่ต่างๆ ตามความเหมาะสม และมีพื้นที่เชื่อมต่อระบบสื่อสารไร้สาย เพื่อให้นักศึกษาสามารถค้นข้อมูลความรู้จากฐานข้อมูลต่างๆ
นอกจากนี้ควรจัดสรรพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อให้นักศึกษา ได้ใช้เป็นที่อ่านหนังสือศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองซึ่งเมื่อรวมกับห้องสมุดควรมีพื้นที่เพียงพอ เช่นมีพื้นที่สำหรับร้อยละ ๒๐ ของนักศึกษาทั้งหมด โดยคิดพื้นที่ ๑.๕ ตารางเมตรต่อนักศึกษา ๑ คน

๑๐. การประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการประเมินสถาบัน
มหาวิทยาลัยจะต้องวางระบบการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และการประเมินสถาบันไว้ชัดเจน และจัดให้มีการตรวจสอบและผ่านการประเมินคุณภาพภายในทุกปี ภายนอกทุก ๕ ปี และจากสัตวแพทยสภาทุก ๕ ปีประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒


(นายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง)
นายกสัตวแพทยสภา

Posted by :หลักเกณฑ์การเปิดคณะสัตวเเพทย์ อ่านดูจะได้เข้าใจ
วัน/เวลา :27/10/2552 0:50:38
เท่ห์จังเลยนะคนที่เอาหลักเกณฑ์มาโพสต์ เรียนหลักกาลามาสูตรมาหรือเปล่า เป็นกระบอกเสียงให้เขาอีกแล้ว จริงๆ แล้วออกข้อบังคับมาด้วยไม่ใช่รึแล้วทำไมไม่นำมาโพสต์ด้วย ไปดู พรบงวิชาชีพการสัตวแพทย์มาตรา 33 (1) (ก) บัญญัติให้ผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ต้องได้รับปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถานศึกษาในประเทศไทยที่ทบวงมหาวิทยาลัยหรือสัตวแพทยสภารับรอง เนื่องจากหลักสูตรของทุก ม.ที่เปิดใหม่ในตอนนี้ทบวง (สกอ) รับรองหมดแล้ว และก่อนหน้าที่ประกาศสัตวแพทยสภาจะประกาศใช้ด้วย
ไม่เป็นไรจะเข้าใจอย่างไรก็ไม่เป็นไร สัตวแพทยสภาเข้าใจว่าทำได้ มหาวิทยาลัยเข้าใจว่าทำได้ คอยดูกันต่อไป สุดท้ายผู้ที่ตัดสิน คือ ศาลปกครอง ไม่ใช่สัตวแพทยสภา มหาวิทยาลัย หรือ สกอ. แต่ที่แน่ๆ มหาวิทยาลัยเค้าทำถูกทุกขั้นตอน สัตวแพทยสภาไม่รู้ทำถูกทุกขั้นตอนหรือเปล่า เราอย่าสนุกกับการกระทำอะไรที่ปราศจากพื้นฐานของความเป็นจริง หรือขัดธรรมชาติ หรือเอาแต่พวกลากไป สภามหาวิทยาลัยเค้าก็โปรดเกล้ามาเหมือนกัน ........ป.ล.หากคดีที่ อ.เฉลียวฟ้องศาลปกครองเรื่องที่ส่งรองอธิบดีกรมปศุสัตว์เข้าไปนั่งเป็นตัวแทนกรมปศุสัตว์ในสัตวแพทยสภา หากอาจารย์เค้าชนะ กฎระเบียบต่างๆ จะเป็นโมฆะด้วยหรือเปล่าน่าสนใจ.......เฮ้อผู้ใหญ่เป็นเสียเอง........แล้วมาว่าเด็ก
Posted by :ใช่ว่ามีเราคนเดียวซะที่ไหน
วัน/เวลา :27/10/2552 8:52:56
จริงเเล้วสัตวเเพทยสภาไม่ได้ห้ามการเปิดคณะนะครับ เขาเพียงหาหลักเกณฑ์มาควบคุมคุณภาพ หากคุณเคยเข้าไปดูใน web ทันตเเพทยสภา เขาก็ยังไม่รับรองของ คณะทันตเเพทย์ ม เวสเทิร์นเหมือนกัน เนส่วนคดีความก็คงต้องฟ้องร้องต่อไป เเต่หากพิจารณาดูตามกฎหมายสภาก็มีสิทธฺที่จะตรวจสอบคุณภาพเหมือนกันตาม พรบวิชาชีพการสัตวแพทย์มาตรา 33 (1) (ก) บัญญัติให้ผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ต้องได้รับ
ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถานศึกษาในประเทศไทยที่ทบวงมหาวิทยาลัย หรือ สัตวแพทยสภารับรอง เเสดงว่าก็สามารถพิจารณาได้ อย่างไร ก็ลองฟ้องดูละกันครับ

Posted by :จะทะเลาะกันไปทำไม ฟ้าหม่นด้วยกัน
วัน/เวลา :27/10/2552 9:11:49
ไม่มีใครปฏิเสธอำนาจสัตวแพทยสภา แต่การออกกฎมาใช้ย้อนหลังย่อมทำไม่ได้ ยกเว้นกฎนั้นจะเป็นคุณ โปรดอย่าใช้กฎหมายในทางรบกวนความสงบสุขของบ้านเมือง
Posted by :ใช่ว่ามีเราคนเดียวซะที่ไหน
วัน/เวลา :27/10/2552 9:36:16
ที่รู้มาสัตวแพทยสภา และภาคีหกสถาบัน ยังไม่รองรับนะคับ
Posted by :soidog
วัน/เวลา :28/10/2552 22:48:28
กำลังจะทำให้เค้ารับรองอยู่ครับ คุณเข้าใจคำว่านิติรัฐไม๊ครับคุณ soidog เรื่องราวมันยังไม่จบ คุณอย่าทำตัวเป็นฮุนเซ้นกับทักษิณเลยครับ เพาะมันต้องดูผลสุดท้ายเสมอครับ ใครพูดใครเข้าใจอย่างไรก็ได้ในตอนนี้..................ขนาดหมอรังสิต....เค้ายังผลิตเพิ่มขึ้นทุกปีและต่อเนื่อง........ไม่เห็นมีปัญหาอะไร
Posted by :เป็นผู้ใหญ่แต่อย่าตกเป็นเบี้ยให้เขา......จากอภิสิทธ์
วัน/เวลา :29/10/2552 10:48:48
ปลุกปั่นอะไรเนี่ย?
อย่าเอาคำว่าอภิสิทธิ์มาอ้างเลยคับ
แค่เค้าบอกว่ายังไม่รองรับก็เท่านั้นเอง

ทำไมต้องอ้างถึงฮุนเซนกับทักษิณต้องการแดกดันหรือประชดอะไรบางอย่างรึปล่าว?
Posted by :ฮุนเซน
วัน/เวลา :29/10/2552 10:56:53
พี่ๆ ที่สัตวแพทย์ ม.เวสเทริ์น ยินดีตอนรับน้องๆ ที่รักในอาชีพนี้ทุกคนนะค่ะ

ม.เวสเทิร์น มีโรงพยาบาลสัตว์ มีตึกของคณะ มีห้องเรียนที่พร้อม และอาจารย์ อีกหลายท่าน

สามารถยืน เป็น คะแนนผ่าน สกอ . ได้เเล้วนะค่ะ

หรือสอบตรง ของม.เวสเทิร์น โดยตรง ดูรายละเอียดที่เวปhttp://www.western.ac.th/faculty/vet/index.php

เมลมาคุยกับพี่ๆ ที่สโมนิสิตได้ที่ vet_wtu01@hotmail.com

....by พี่หมิว vet01
Posted by :vet01
วัน/เวลา :13/11/2552 20:02:17
ผมคิดว่า .. ม.เวสเทิร์นเจ๋ง มากๆ

เจริญจิงๆๆ คณะอย่างใหญ่เลย ฟาร์มก้อใหญ่

แต่ค่าเรียนแพง อ่ะคับ

ดูจากหล๋ายๆๆ ที่ ก้อโอเครน่ะคับ พื้นที่เค้าเยอะดี

Posted by :โบวี่
วัน/เวลา :15/11/2552 13:06:27
...คิดดี ทำดี เท่านี้พอ... ^ ^

จะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวทำ จะสูงจะต่ำอยู่ที่ทำตัวใบตอง 315 หอแฝด ว่างๆ ก้อแวะทักทายกันได้

Posted by :ตอง 315 หอแฝด
วัน/เวลา :30/11/2552 13:38:10
อยู่แถวไหนอ่ะ จะได้แวะไปท้าทาย เฮ้ยทักทาย
ออนเอ็มปะ เล่นฮิ5ด้วยน้า
Posted by :หอแต๋วแตก
วัน/เวลา :30/11/2552 14:02:06
จะเถียงกัน เพื่อให้ได้อะไรขึ้นมา?

"จบมาระวังจะเปิดคลินิกไม่ได้ จบมาระวังไม่ได้สพบ."

ให้ตายเถอะ! อยากจะร้องไห้เสียใจที่สุดที่มีสัตวแพทย์แย่ๆแบบนี้อยู่ในสังคมไทย

ในสมองมีแต่คิดเรื่องเงินเงินเงิน แ_กกันอย่างเดียว อะไรก็โรงบาล เปิดคลินิก เคยใช้ส่วนเสี้ยวของหัวใจนึกถึง สัตว์ที่โดนปล่อยทิ้งๆขว้างๆ กับสัตว์ป่าที่ไม่มีใครคอยเยียวยามันตอนที่เจ็บป่วยกันบ้างไหม? เคยจะคิดเสียสละส่วนของชีวิตตัวเองไปให้มันกันบ้างไหม?

รู้ว่าหัวดีก็เลยเข้าได้ แต่ถ้าไม่ชอบแล้วจะมาเรียนทำไม? จบมาแล้วก็มานั่งบ่นนั่งด่าวิชาชีพตัวเองว่าไม่ดีไม่ไฮโซ ไม่รวย เหมือนหมอคน ถุย!

รักวิชาชีพนี้มาก! เกลียดพวกสัตวแพทย์เห็นแก่ตัวที่สุด!
Posted by :GUKOVET
วัน/เวลา :20/12/2552 12:35:11
ของขึ้นหรือไงน้อง
หรือว่าผีเข้า..........555
Posted by :vet
วัน/เวลา :20/12/2552 12:42:23
9 แสนตลอดหลักสูตร (แพงมากแถมจบมาตกงาน)

อย่างไรเสีย ลูกค้าที่เอาสัตว์มารักษาก็มักจะพอใจที่รู้ว่าหมอจบมาจากสถาบันของรัฐมากกว่า เอกชนอย่างเราๆต้องพิสูจน์ตัวเอง

อย่าว่าอย่างงั้นอย่างงี้เลย นักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่(ของรัฐ) ตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าจบมางานที่ออกมาจะเป็นลักษณะใด

คนที่จะเรียน ม.เวสเทิร์น ควรคิดให้ดีก่อนตัดสินใจ

2 ล้าน ต่อแพทย์รังสิต เลยไม่ดีกว่า ถ้าสอบใบประกอบโรคศิลป์ของแพทย์สภาผ่าน (มีฝีมือจริงๆ)
โรงบาลเอกชนประกันเงินเดือนขั้นต่ำ 1 แสนบาท(เดี๋ยวเดียวก็คืนทุน / 2ปี)

สัตวแพทย์สภาควรมีมาตรการมากกว่านี้ เช่น สอบใบประกอบโรคศิลป์ทุกสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชนหลังจบการศึกษาสอบวันเดียวกันหมดทั่วประเทศ(เหมือนเอนทรานซ์เลย)

ใครสอบไม่ผ่านไม่ต้องเป็นหมอ (จะได้มีมาตรฐานเท่าๆกันและยกระดับบุคลากรที่จบจากเอกชนด้วย)
Posted by :หมอที่จบจากเอกชน
วัน/เวลา :20/12/2552 17:23:15
9 แสนตลอดหลักสูตร (แพงมากแถมจบมาตกงาน)

อย่างไรเสีย ลูกค้าที่เอาสัตว์มารักษาก็มักจะพอใจที่รู้ว่าหมอจบมาจากสถาบันของรัฐมากกว่า เอกชนอย่างเราๆต้องพิสูจน์ตัวเอง

อย่าว่าอย่างงั้นอย่างงี้เลย นักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่(ของรัฐ) ตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าจบมางานที่ออกมาจะเป็นลักษณะใด

คนที่จะเรียน ม.เวสเทิร์น ควรคิดให้ดีก่อนตัดสินใจ

2 ล้าน ต่อแพทย์รังสิต เลยไม่ดีกว่า ถ้าสอบใบประกอบโรคศิลป์ของแพทย์สภาผ่าน (มีฝีมือจริงๆ)
โรงบาลเอกชนประกันเงินเดือนขั้นต่ำ 1 แสนบาท(เดี๋ยวเดียวก็คืนทุน / 2ปี)

สัตวแพทย์สภาควรมีมาตรการมากกว่านี้ เช่น สอบใบประกอบโรคศิลป์ทุกสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชนหลังจบการศึกษาสอบวันเดียวกันหมดทั่วประเทศ(เหมือนเอนทรานซ์เลย)

ใครสอบไม่ผ่านไม่ต้องเป็นหมอ (จะได้มีมาตรฐานเท่าๆกันและยกระดับบุคลากรที่จบจากเอกชนด้วย)
Posted by :หมอที่จบจากเอกชน
วัน/เวลา :20/12/2552 17:23:20
ลูกค้าหรือคนไข้ คงไม่ถามหรอกว่าหมอจบที่ใหนมา
สำหรับเจ้าของร้าน ก็เป็นการเปิดช่องทางให้มีลูกหลานสืบต่อธุรกิจได้ คณะเปิดใหม่ๆด็มีความพร้อมในโครงสร้างหลักสูตรและ ทรัพยากร อยู่แล้ว น่าจะเป็นผลดี หมอคนเขามีตั้ง 18-19 สถาบันแล้วนะ
ราชมงคลตะวันออกจะเปิดคณะสัตวแพทย์หรือปล่าว
Posted by :jjj
วัน/เวลา :21/12/2552 13:19:32
Page : 1234
[ First ] [<< back ] [ next>> ]  [ Last ]  
แสดงความคิดเห็น
ข้อความ
รูปภาพ
ชื่อ
อีเมล์
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมปศุสัตว์
สัตวแพทยสภา

 
eXTReMe Tracker
 
© 2015 All Rights Reserved
Powered by
www.thaivet.org