ตลาดซื้อขาย ทางสัตวแพทย์ชมรมผู้บรีหารสถานพยาบาลสัตว์สัตวแพทย์เสวนาคลินิกออนไลน์จัดหางานสำหรับสัตวแพทย์ Home Contact Us About Us
WebBoard
สัตวแพทยสมาคม
ส.ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก
ส.สัตวแพทยผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
คณะสัตวแพทย์
ม.มหานคร
ม.ขอนแก่น
ม เกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
ม.เชียงใหม่
ม.เวสเทิร์น
ม.มหิดล
เวปไซน์ สัตวแพทย์
รพส กัลปพฤกษ์
รพส เนินพลับหวาน
รพส สุราษฎร์ธานี
รพส นครศรีธรรมราช
บล๊อค หมออิทธิเดช
อิทธิเดชสัตวแพทย์
รพส อุดรแอร์พอร์ท
สัตวแพทย์เสวนา
ตั้งคำถามหรือกระทู้ใหม่ที่นี่
อยากทราบเรื่องการจ่ายภาษีของสถานพยาบาลสัตว์
(Reader : 2540)
อยากทราบเรื่องการจ่ายภาษีสรรพากรของสถานพยาบาลสัตว์ว่าเป็นแบบใด (ภงด...) ต้องเตรียมหลักฐานใดบ้างและมีขั้นตอนคร่าวๆอย่างไร เรียนรบกวนผู้รู้ช่วยตอบด้วย
Posted by : หมออยากรู้จริงๆวัน/เวลา : 11/2/2552 8:26:28
อยากรู้ด้วยคนอ่า
Posted by :อยากรู้ด้วย
วัน/เวลา :11/2/2552 10:50:12
จำรายละเอียดไม่ได้มากนะครับ กวนผู้รู้มาลงตัวเลขให้ด้วยนะครับ มีสองวิธีครับ
1.เอารายได้พึงประเมิน(แล้วแต่แจ้ง ต่อรอง) - ค่าใช้จ่ายของกิจการ (มีกำหนดไว้ว่าประเภทไหนหักได้กี % จำไม่ได้แล้วครับ ไม่แน่ใจว่า 60% หรือป่าว) - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวตาม กม. (ตัวเอง ลูก ประกัน etc.) จึงเอารายได้นั้นเป็นรายได้สุทธิเพื่อคำนวนภาษี

2. เอารายได้พึงประเมิน x 0.05

ถ้าวิธีไหนมากกว่า ใช้ใช้วิธีนั้นในการคำนวนครับ
Posted by :v58
วัน/เวลา :11/2/2552 14:14:19
น่าจะเป็นอันนี้นะ ลองอ่านดูละกัน แต่ผมไม่แน่ใจเรื่องหักค่าใช้จ่ายนะครับ


การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ( ตาม มาตรา 56 ทวิ)

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี เป็นภาษีที่เสียก่อนถึงกำหนดเวลาเสียภาษีสิ้นปี ( เดือน มีนาคม ในปีถัดไป) และเสียเฉพาะกรณีที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น ภาษีที่เสียนี้นำไปเป็น เครดิตภาษี หัก ออกจากภาษีสิ้นปีได้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ได้แก่ บุคคลธรรมดา ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง และห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือ คณะบุคลที่มิใช่นิติบุคคลเงินได้พึงประเมินที่กำหนดให้เสียภาษีเงินได้ครึ่งปี

เงินได้พึงประเมินที่กำหนดให้เสียภาษีเงินได้ครึ่งปี ได้แก่ เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 5 ถึง 8 แต่ไม่รวมถึงเงินกินเปล่า เงินช่วยค่าก่อสร้าง เงินค่าซ่อมแซม ค่าแห่งอาคารหรือโรงเรือนที่ได้รับกรรมสิทธิ์เงินได้จาการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมุ่งในทางการค้าหรือหากำไร การขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดก การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หา หรือการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร ก็เป็นเงินได้ที่จะต้องนำมายื่นเสียภาษีครึ่งปีตามนี้ด้วย เพราะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) เว้นแต่ เงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดก หรือที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หา หรือการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร ผู้เงินได้จะเลือกเสียภาษีโดยไม่ต้องนำไปรวมคำนวณภาษีก็ได้ ซึ่งก็หมายถึง ไม่ต้องยื่นเสียภาษีครึ่งปีด้วยแบบที่ใช้ในการยื่น และ ระยะเวลาในการยื่น

แบบที่ใช้ยื่นภาษีครึ่งปี คือ แบบ ภ.ง.ด. 94 เป็นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ใช้สำหรับผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน เงินได้จากวิชาชีพอิสระ เงินได้จากการรับเหมา หรือเงินได้จากการประกอบธุรกิจ ฯลฯ ตามมาตรา 40(5) (6) (7) หรือ (8) ที่ได้รับตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง มิถุนายน ไม่ว่าจะมีเงินได้อื่นรวมอยู่ด้วยหรือไม่ โดยจะต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด. 94 และชำระภาษีภายในเดือน กันยายน (ตั้งแต่ กรกฎาคม ถึง กันยายน) ของทุกปีภาษีการคำนวณภาษีเงินได้ครึ่งปี

วีการคำนวณ

ขั้นที่ 1 การคำนวณภาษีครึ่งปีตามวิธีที่ 1เงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มิถุนายน XXX……..1

หัก ค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายกำหนด XXX……..2

1-2 เหลือเงินได้หลังหัก ค่าใช้จ่าย XXX……..3

หัก ลดหย่อน (หักได้กึ่งหนึ่ง) ตามที่กฎหมายกำหนด XXX……..4

3-4 เงินได้สุทธิ XXX……..5

นำเงินได้ตาม 5 ไปคำนวณภาษีตาม

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา XXX……..6

ขั้นที่ 2 การคำนวณภาษีครึ่งปีตามวิธีที่ 2

เงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่เดือน มกราคม

ถึงเดือน มิถุนายน XXX……..7

คำนวณภาษี ภาษี = 5/1,000 * 7 (พันละ 5 บาท) XXX……..8

ภาษีครึ่งปีที่ต้องเสีย เทียบระหว่าง 6 และ 8

จำนวนใดมากกว่าให้ชำระด้วยยอดนั้น XXX……..9

หัก จำนวนภาษีเงินได้ ถูก หัก ณ ที่จ่าย

ในระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน XXX……..10

9 – 10 เหลือ ภาษีที่ต้องชำระ XXXภาษีเงินได้ครึ่งปี ที่ได้ชำระไปให้ถือเป็นเครดิตในการคำนวณภาษีตอนสิ้นปีข้อสังเกต

การหักค่าใช้จ่าย กฎหมายยอมให้หักค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกับการคำนวณภาษีตอนสิ้นปี
การหักค่าลดหย่อน ให้หักได้เพียงกึ่งหนึ่งของอัตราที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิหักได้ทั้งปี ดังนี้
2.1 การหักลดหย่อนผู้มีเงินได้สามีภริยาและบุตร หักได้กึ่งหนึ่ง เช่น สามีภริยาหักลดหย่อนได้เพียงคนละ 15,000 บาท บุตรหักได้คนละ 7,500 หรือ 8,500 บาท

2.2 การหักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม และเงินบริจาค หักได้กึ่งหนึ่ง แต่จะต้องจ่ายไปจริงในระหว่างเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน ของปีภาษี

3. จำนวนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายระหว่าง เดือน มกราคม ถึง มิถุนายน ที่จะนำมาหักออกจากภาษีครึ่งปี จะต้องเป็นภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5) – (8) เท่านั้น จะนำภาษีหัก ณ ที่จ่ายเกี่ยวกับเงินได้ประเภทอื่น เช่น เงินเดือน ค่านายหน้า ฯลฯ มาหัก ไม่ได้

Posted by :v58
วัน/เวลา :17/2/2552 16:55:50
แนะนำอันนี้ สุดยอดโปร...

เหมา เหมา

อย่าเข้าแวตนะครับ...เหนื่อยเรื่องบิลแน่ๆ
ขอคืนก็ลำบาก อนทนอีกหน่อยครับ ใกล้ความจริงแล้ว

สพก.กำลังเข้าพวกวิชาชีพอิสระที่มีรายได้มาก แต่ยังอยู่นอกระบบเหมือนพวกเรา เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ ทนายความ วิศวกร สถาปนิก มัณฑณากร นักแสดง พิธีกร คงอีกไม่นานก็คงขยายฐานเข้ามาหาพวกเรา
เพราะรัฐต้องการรายได้เข้ามาใช้ตามนโยบาลกระตุ้นเศรษฐกิจทุกด้าน

ขณะนี้ภาพสัตวแพทย์ ประกอบธุรกิจเห็นได้ชัดเจน
การประเมินรายได้ไม่เหมือนอดีตอีกแล้ว...เตรียมพร้อมกันไว้ได้ อีกไม่นานเกินรอ...
Posted by :ทอมมี่
วัน/เวลา :23/2/2552 12:56:49
ผมว่า ไม่มีใครเข้า VAT หรอกครับ เพราะว่า คงไม่มีใครแจ้งว่าได้ 1,800,000 ต่อปี

สอนรุ่นน้องๆ หัดทำบัญชีสอง บัญชีสาม ไว้เลยดีกว่า เผื่อๆไว้

อ้อ เตือนนะครับ ตาม กม. เจ้าหน้าที่สรรพากรไม่มีสิทธิ์ ดูบัญชีเรา โดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับ แต่อย่างไรเวลาเค้ามา ก็เก็บให้ดีละกัน
Posted by :v58
วัน/เวลา :24/2/2552 9:33:25
แสดงความคิดเห็น
ข้อความ
รูปภาพ
ชื่อ
อีเมล์
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมปศุสัตว์
สัตวแพทยสภา

 
eXTReMe Tracker
 
© 2015 All Rights Reserved
Powered by
www.thaivet.org